ELS SISTEMES DE MODELITZACIÓ I PREDICCIÓ

Els models numèrics són eines essencials tant per a la investigació com per a la predicció del temps oceànic, i del clima en particular, per la seva capacitat per descriure l'evolució temporal de l'oceà des de la superfície fins al fons. La modelització utilitza la capacitat de càlcul dels ordinadors per resoldre les equacions matemàtiques descrivint els fenòmens físics que ocorren en l'oceà.

Els models integren les accions combinades de les forces de gravetat, la rotació de la Terra, els efectes atmosfèrics així com les aportacions dels rius per representar l'estat dels corrents marins, la temperatura, la salinitat i el nivell del mar.

 

PER A QUÈ S'UTILITZEN ELS MODELS DE PREDICCIÓ NUMÈRICA?

Els nostres mars i oceans cobreixen més del 70% de la superfície del planeta, però encara no podem comprendre molts dels processos físics que ocorren en ells. Gràcies als diferents sistemes d'observació és possible conèixer l'estat i la variabilitat de l'oceà. A causa de que aquestes observacions no tenen una cobertura espacial i temporal completa, cal elaborar models numèrics per comprendre i pronosticar l'estat dels oceans.

Aquests models de predicció numèrica combinen les dades aportades per l'observació i els principis bàsics de l'oceanografia física. Els models oceànics s'utilitzen per simular l'estat i evolució de l'oceà i realitzar una predicció de la temperatura, la salinitat, el nivell del mar, els corrents i l'onatge.

COM ES REALITZEN ELS MODELS OCEÀNICS: DE L'OBSERVACIÓ A LA PREDICCIÓ

1. Observació i obtenció de dades de l'estat del mar. Les dades (temperatura, salinitat, corrents, alçada i direcció de les onades, etc.) provenen dels diferents sistemes d'observació com satèl·lits, estacions costaneres, boies (fixes i de deriva), vaixells oceanogràfics i planadors submarins.

2. Processament de les dades obtingudes. L'increment de la capacitat i potència dels ordinadors ha permès establir models cada vegada més realistes. Aquest procés consisteix a combinar tipus de dades diferents per obtenir la imatge més precisa possible del mar.

3.Obtenció de la simulació. De manera similar als models de previsió meteorològica, els models oceànics empren una formulació matemàtica específica per resoldre equacions utilitzades en la generació del pronòstic. Per realitzar el model, els científics realitzen una malla tridimensional on s'apliquen les equacions i avaluen els resultats.

4. Verificació del model. El model s'avalua amb les observacions disponibles per verificar la fiabilitat i controlar la qualitat del model obtingut. Aquest procés permet millorar el pronòstic.

5. Predicció. Es combinen el model obtingut i les observacions en temps real per a generar el pronòstic.