Infraestructures Fixes

  Llista de variables principals

INFRAESTRUCTURES FIXES DE SOCIB

Es tracta d'un sistema de monitorització en temps real per a proveir de dades fiables sobre diferents paràmetres oceanogràfics (com l'onatge, els corrents, la temperatura i la salinitat de l'aigua de mar) i paràmetres meteorològics (la pressió atmosfèrica, la velocitat del vent o la temperatura de l'aire) mitjançant una xarxa d'infraestructures composta per estacions costaneres, boies oceanogràfiques, estacions del nivell del mar i estacions meteorològiques.

INNOVACIÓ PER A LA MILLORA DE LA PREDICCIÓ

 

Aquesta xarxa d'infraestructures fixes, d'alt nivell tecnològic (basat en la innovació, control, manteniment i millora constant gràcies a la Divisió d'Enginyeria i Desenvolupament Tecnològic de SOCIB) constitueixen una aposta per l'oceanografia operacional i per la millora dels sistemes de predicció oceanogràfica.

UTILITATS

Suposen una millora de les observacions i prediccions de les condicions oceàniques (corrents, onatge, ..) que són essencials per a la millora en les activitats marítimes, tant recreatives com econòmiques.
Ajuden al monitoratge de la qualitat de l'aigua, la detecció de l'acidificació del mar i l'anàlisi del canvi climàtic.

 

Els instruments

Les boies oceanogràfiques

Són un punt d’informació meteorològica i oceanogràfica cada cop més important. Estan instal·lades a alta mar amb l’objectiu de mesurar paràmetres de gran interès per a la oceanografia, com les corrents marines, la temperatura de l’aigua o l’onatge, entre d’altres, i per subministrar aquesta informació en temps real. Gràcies a l’obtenció de sèries de dades temporals es poden analitzar les situacions passades i elaborar prediccions.

COM FUNCIONEN?

Aquestes boies estan ancorades en el fons marí per mantenir-les en la mateixa posició. La instrumentació està repartida en dues zones: la instrumentació marina es troba submergida i la instrumentació meteorològica està instal·lada en el pal.

Per a la recopilació de les dades es disposa d’un sistema d’adquisició, un sistema de comunicació sense fil i un equip de recepció a terra.

Per al subministrament d’energia, les boies disposen d’uns panells fotovoltaics que emmagatzemen l’energia en unes bateries per poder garantir el funcionament dels equips electrònics.

Les boies no mesuren les ones d’una en una, sinó que l’onatge es registra durant un cert període de temps, perquè l’onatge és un fenomen irregular, i existeixen ones de diferents altures que es succeeixen una rere l’altra.  Les dades obtingudes es processen per obtenir els paràmetres d’altura, període i direcció de l’onatge, essencials en el medi marí, i que conformen el que es coneix com els “estats de mar”.

Estació metereològica

Una estació meteorològica és una instal·lació destinada a mesurar i registrar regularment diverses variables meteorològiques. Aquestes dades s’utilitzen tant per conèixer les condicions meteorològiques i ajudar en els models numèrics en la predicció, com per a estudis concrets relacionats amb l’àmbit de la investigació costanera.   

COM FUNCIONEN?

Les estacions meteorològiques de SOCIB estan compostes per una estació base i uns sensors per als valors de mesurament. Els sensors estan instal·lats en un punt elevat de la ubicació seleccionada. Així els sensors treballen com un registrador de dades recopilant la informació que finalment es transmet a l’estació base. L’avantatge d’aquestes estacions meteorològiques és que les dades s’emmagatzemen de manera local i, a més, es poden consultar i transmetre de forma continuada.

Estacions del nivell del mar

L’objectiu principal d’aquestes estacions és proporcionar les mesures del nivell del mar. Això permet obtenir una sèrie de dades temporals d’alta resolució de la variació del nivell del mar en diferents punts d’interès, per a que, posteriorment poden ser analitzats pels científics.

COM FUNCIONEN?

L’estació està equipada amb un mareògraf per conèixer la pressió de la massa d’aigua i un sensor de pressió atmosfèrica. És necessària la combinació d’aquestes dades per, mitjançant l’ús de l’equació hidrostàtica, calcular l’altura de la columna d’aigua per sobre del sensor de pressió. Tenint com a referència la posició del sensor és possible obtenir una mida absoluta del nivell del mar.

Les estacions costaneres

Els ecosistemes costaners són ambients sensibles amb uns processos que operen a diferents escales espai-temporals. La comprensió d’aquests processos propers a la costa i la seva resposta en totes aquestes escales és cada cop més important. Les platges són un element de gran valor perquè són la primera barrera front a l’onatge i les inundacions costaneres així com també són especialment rellevants en l’activitat econòmica i social en referència al turisme i la recreació a l’aire lliure.

EN QUÈ CONSISTEIXEN?

La monitorització costanera es realitza mitjançant d’aquestes estacions anomenades MOBIMS (Sistema de Control Modular Integrat de Platges). MOBIMS consta d’un sistema de videovigilància, el perfilador de corrents Doppler (ADCP) i un programa de campanyes batimètriques i de recollida de sediments.

Mitjançant aquest sistema s’obtenen dades en temps real, imatges de la platja i les variables meteorològiques, així com informació periòdica sobre l’onatge, els sediments i la morfologia de la platja.

Aquest sistema permet de manera autònoma i sostinguda la recopilació, l’anàlisi i l’emmagatzemament de les dades que després s’utilitzen per observar i quantificar la variabilitat de la zona costanera. Gràcies a aquest sistema s’obtenen un conjunt de dades contínues, amb una sèrie temporal llarga i d’alta resolució sobre l’evolució de la costa, l’onatge i les corrents, els sediments i la topografia de la platja, tema clau per caracteritzar correctament els ecosistemes costaners.