"El Mediterrani: el mar i les seves costes" és un programa educatiu que permet descobrir el Mediterrani com un espai físic reduït, amb unes característiques que el converteixen en únic: per les seves aigües, el seu clima, la seva riquesa biològica i el seu legat històric.

 

 Descobreix el Mediterrani 

El nom Mediterrani procedeix del llatí "Medi Terraneum" i significa mar "enmig de terres", un nom que descriu perfectament la seva situació, ja que es troba entre els continents d'Europa, Àfrica i Àsia i està unit a l'oceà Atlàntic en el seu extrem occidental per l'estret de Gibraltar. 

El  vídeo d'eduCaixa El Mediterrani: un sistema vulnerable  ens presenta el Mediterrani com un entorn de gran riquesa biològica i cultural, que es troba amenaçat per l'activitat humana.

 

  • Incorporar els coneixements mediambientals com un element bàsic per a la formació integral de l'alumnat.
  • Divulgar la recerca costanera proporcionant les eines als formadors, entenent a aquests com figures clau de la mediació en el procés ensenyament-aprenentatge.
  • Comprendre els fenòmens atmosfèrics i la seva relació amb el clima costaner.
  • Entendre la dinàmica del litoral i la seva influència en l'evolució d'una platja.
  • Conscienciar de la necessitat de protegir l'entorn, afavorint la conservació i l'estima del medi ambient.
  • Conèixer l'activitat que realitza SOCIB en la investigació de la zona costanera.

S'exposen les competències bàsiques curriculars que es treballen en aquest programa:

Competència en comunicació lingüística.

El llenguatge científic i tecnològic és un llenguatge d'especialitat amb una terminologia específica relacionada amb conceptes d'oceanografia, mètodes i procediments d'estudi o la descripció de fets i fenòmens naturals.
La precisió de l'elecció de la terminologia adequada exigeix ​​un coneixement d'un ampli glossari, fet que contribueix a la millora de la competència en comunicació lingüística. Tot això sumat a la disponibilitat de trobar el material en tres llengües diferents, afavoreix la capacitat d'expressió dels alumnes.

Competència matemàtica

Aquesta competència té un estret vincle amb els processos d'investigació i anàlisi, que requereixen d'un correcte ús de les eines matemàtiques per als mesuraments, l'orientació, interpretació de gràfics o la comprensió de models matemàtics.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

El coneixement del món físic requereix l'aprenentatge dels conceptes i procediments de les ciències de la naturalesa. Al seu torn, requereix també d'aquells aprenentatges relacionats amb la fenomenologia natural. Aquesta competència es desenvolupa en aquest programa a través de la familiarització de l'alumnat amb el treball científic, concretament amb el treball en investigació costanera que realitza SOCIB.

Tractament de la informació i competència digital

Es realitza a partir imitar la tasca d'investigació: la recerca, la recollida i el processament de la informació precisa d'un adequat tractament. L'ús d'eines disponibles a la pròpia web augmenta la capacitat dels processos relacionats amb la recerca i el tractament de la informació.

Competència social i ciutadana

L'aportació d'aquest programa a la feina d'aquesta competència és el de posar en relleu aquells continguts procedimentals de l'estudi de les costes. Això sempre emfatitzant l'important paper de la ciència en la societat.

Competència cultural i artística

Les capacitats d'observació, intuïció, creativitat són pròpies de la ciència i l'art. L'aprenentatge de terminologia específica amplia els seus horitzons culturals. L'interès pel seu entorn més proper és una manera de conèixer més la seva pròpia cultura.
La realització d'activitats plàstiques desenvolupa les seves competències artístiques.

Competència d'aprendre a aprendre

La capacitat de resoldre problemes desenvolupa aquesta competència bàsica. El plantejament de preguntes sobre el seu entorn posa a prova l'alumnat i que ha d'oferir respostes coherents sobre les qüestions plantejades.

L'autonomia i iniciativa personal

L'activitat científica potencia les capacitats de resolució de problemes i d'establiment de criteris propis per millorar en la presa de decisions tant en la realització d'aquestes activitats com en la planificació de forma personal i creativa d'activitats a la platja en el seu temps lliure.

Aquest programa s'articula a mitjançant unitats didàctiques que tenen com a objectiu analitzar i comprendre la dinàmica de la platja, com un lloc en constant evolució i canvi.

Les diferents activitats tenen com a element característic la voluntat de crear interès i motivació de l'alumnat, despertant la curiositat dels alumnes perquè sigui una experiència divertida que permeti un aprenentatge significatiu. El quadern conté activitats de diverses tipologies per a reforçar o ampliar els coneixements, i promovent la participació activa dels alumnes.La oferta d'activitats és àmplia i flexible, permetent al professorat una lliure elecció de la realització d'una determinada activitat.

UNITATS DIDÀCTIQUES

El Mediterrani

Accés   Descàrrega

L'aigua de mar

Accés   Descàrrega

El vent

Accés   Descàrrega